• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ДОСВІД РОБОТИ ВИХОВАТЕЛІВ

Тема: «Використання нетрадиційних прийомів аплікації як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку»

ПІБ вихователя: Бичек Олена Вікторівна

/Files/images/applikatsii_byichek/Бычек Е.В.-2008 (2).jpg

посада, категорія, звання вихователь, «Спеціалест першої категорії», педагогічне звання «Вихователь-методист»

Повна назва ДНЗ дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 293 «Багряні вітрила» Запорізької міської ради

Завідувач ПІБ Краснощокова Лариса Володимирівна

Адреса ДНЗ 69118, м.Запоріжжя, вул.Новокузнецька, б.19

тел.: 279-84-98

email: cad293@ukr.net

Провідна педагогічна ідея досвіду

Образотворча продуктивна діяльність з використанням різних прийомів аплікації є найбільш сприятливою для розвитку творчості дітей старшого дошкільного віку.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Актуальність досвіду полягає у створенні умов у дошкільному навчальному закладі для успішного формування особистості дитини засобами образотворчої діяльності.

Науково-теоретична база досвіду

Матеріали досвіду грунтуються на психолого-педагогічних дослідженням зарубіжних та вітчизняних вчених, які стверджують, що образотворча діяльність впливає на інтелектуальний розвиток дитини, на формування основ естетичної культури, а також сприяє емоційному розвитку дитини дошкільного віку.

Стисла анотація досвіду

На своїх заняттях я застосовую нетрадиційні прийоми аплікації, що впливає на розвиток естетичного сприйняття, художнього смаку, спостережливості та збагачення внутрішнього світу дитини.

Результативність впровадження досвіду

Цінність досвіду полягає у запропонованих практичних наробках, а саме: календарне тематичне планування, орієнтовні конспекти занять з означеної проблеми, зразки дитячих робіт тощо.

Впровадження досвіду сприяє закріпленню знань дітей, одержаних на інших заняттях, розвитку моторики і тактильному сприйманню; розвитку просторового мислення, зорового сприйняття, уваги, спостережливості та естетичного відгуку.

Репрезентація досвіду

Досвід застосовується на заняттях з аплікації в ДНЗ, розглянута на кафедрі дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» та виставлена для ознайомлення на сайті ДНЗ

ЗМІСТ

1. АКТУАЛЬНІСТЬ

2.ТЕОРИТИЧНЕ ОБГРУТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ АПЛІКАЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ.

2.1 ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1.1. Поняття художньої творчості

2.1.2. Особливості художньої творчості дошкільнят

2.1.3.Основні умови і засоби розвитку художньої творчості дітей дошкільного віку

2.2. ЦІКАВІ ЗАНЯТТЯ ПО АПЛІКАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНИХ МАТЕРИАЛІВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВІКУ

2.2.1. Розвиток особистості дитині засобами аплікації .

2.2.2. Поняття «аплікація», її види й технічні прийоми.

2.2.3. Зміст роботи з аплікації у різних вікових групах

2.2.4. Матеріали й обладнання по аплікації

2.2.5. Цікаві заняття інтегрованого характеру по аплікації

3. СИСТЕМА РОБОТИ З РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЦІКАВИХ ЗАНЯТЬ З АПЛІКАЦІЇ

4. РЕЗЛЬТАТИВНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВА ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТОК

1. АКТУАЛЬНІСТЬ

Образотворча діяльність має велике значення у вирішенні завдань естетичного виховання, оскільки за своїм характером є художньою діяльністю. Специфіка занять образотворчої діяльності дає широку змогу пізнання прекрасного, розвиток в дітей емоційно-естетичного ставлення до дійсності.

Кожен вид образотворчої діяльності, крім загального естетичного впливу, має свій специфічний вплив на дитину. Аплікація сприяє формуванню та розвитку багатьох особистісних якостей особистості, її психічних і естетичних можливостей.

У сучасних педагогічних і психологічних дослідженнях доводиться необхідність занять образотворчою діяльністю для розумового, естетичного розвитку дітей дошкільного віку.

У працях Запорожця А.В., Давидова В.В., Подˋякова М.М. встановлено, що дошкільнята здатні у процесі предметної чуттєвої діяльності, зокрема і аплікації, виділяти суттєві властивості предметів і явищ, встановлювати зв'язок між окремими предметами і явищами, і відображати їх в образній формі. Цей процес відбувається особливо помітно у різних видах практичної діяльності: формуються узагальнені способи аналізу, синтезу, порівняння і зіставлення, розвивається вміння самостійно знаходити шляхи вирішення творчих завдань, вміння планувати свою діяльність.

Звідси випливає необхідність занять не тільки зображувальним мистецтвом, а й специфічними видами зображувальної творчості, зокрема і аплікацією.

Проблема актуальна і нині. Це підтверджується тим, що роботу по аплікації у сучасних умовах педагогічного процесу винесено за рамки занять, і практикується як спільна чи самостійна діяльності дітей, що не сприяє формуванню та розвитку в дітей основних ЗУНів по аплікації.

Значення занять аплікацією зокрема і з допомогою нетрадиційних технік, з допомогою цікавого матеріалу для освіти дошкільнят історично й науково доведено. Через узагальнення досвіду педагогів було виявлено значення навчання аплікації:

- розвиток естетичного світосприймання, виховання художнього смаку;

- розвиток художньо – графічних умінь і навичок;

- розвиток фантазії, творчого мислення та уяви, просторового сприйняття;

- розвиток точних рухів руками і дрібної моторики пальців;

- становлення деяких організаційних навичок художньої творчості;

- отримання відомостей про сучасні і світові художні культури

- виховання глядацької культури;

- можливе розкриття початків професійної художньо - образотворчої діяльності.

Сьогодні є вибір варіантів художньої дошкільної освіти й виявляється він за наявністю варіативних, додаткових, альтернативних, авторських програмно–методичних матеріалів, які досить науково обгрунтовані і вимагають теоретичної й експериментальної перевірки в умовах дошкільних освітніх закладів. Зокрема, проблема вивчення та розвитку дитячої художньої творчості засобами нетрадиційних технік образотворчого мистецтва не була поставлена й не вирішувалась у теорії та практиці дошкільної художньої освіти.

З усього цього випливає гіпотеза: розвитку художньої творчості дошкільнят сприяє проведення цікавих занять із нетрадиційними матеріалами і техніками в аплікації.

Тому для аналізу висунутої гіпотези розробила завдання:

1) Вивчення наукової літератури з проблеми організації та проведення цікавих занять в аплікаційній техніці.

2) Вивчити зміст і специфіку художньої творчості дітей у техніці аплікації.

3) Вивчити особливості методики організації та проведення цікавих занять інтегрованого заняття з аплікації.

4) Розробити й апробувати заняття цікавого характеру по аплікації з дітьми старшого дошкільного віку.

Об'єктом дослідження є діти старшого дошкільного віку, їх художньо – творча діяльність.

Предметом дослідження є використання нетрадиційних прийомів аплікації, як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку.

2. ТЕОРИТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ АПЛІКАЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

2.1. ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВІКУ

2.1.1. Поняття художньої творчості

Творчість розглядається вченими як людська діяльність вищого рівня по пізнанню і перетворенню навколишнього природнього та соціального світу. У процесі творчої діяльності, що особливо важливо, змінюється і сама людина (форми та засоби її мислення, особисті якості): він стає творчою особистістю.

Сьогодні творчість перестає бути якимось таїнством, у якому, на думку ряда вчених (А. Бакушинський, Є. Фльоріна, У. Глоцер, Б.Джефферсон, та інших.), не можна вторгатися і яким не можна управляти; припустиме лише створювати для нього відповідні умови. Психологічна наука відкрила завісу над цим таїнством і вказала фундаментальне значення діяльністного підходу до формуваня творчості (Л.С.Виготський, А.Н.Леонтьєв, А.В.Запорожець, С.Л.Рубінштейн, В.В.Давидов, Д.Б.Богоявленська, Н.Н.Підˋяков, А.В.Брушлинский та інших.).

Творчість у широкому сенсі - це діяльність, що спрямована на отримання чогось нового, неповторного, і тому основним показником творчості є новизна його результату (художній твір, ідея, механічний прилад тощо.). Інакше висловлюючись, новизна результату творчої діяльності носить обˋєктивний характер, оскільки створюється то, чого не су ществовало. А сам процес створення має суб'єктивну окраску, позаяк у ньому проявляється індивідуальність творця.

Вітчизняні психологи і педагоги (Л. З. Виготський, У. У. Давидов, А. У. Запорожець, М. М. Підˋяков, М. А. Ветлугіна, М. П. Сакуліна, Е.А. Фльоріна та інших.) довели, що творчі можливості дітей виявляються вже у дошкільному віці й розвиток їх відбувається під час оволодіння суспільно виробленими засобами діяльністі у процесі спеціально організованого навчання. Так, В.В.Давидов в післямові до книжки Л.С.Виготського «Уява і творчість у дитячому віці» зазначає, що творчість є постійним супутником дитячого розвитку. Співзвучні цьому і ідеї Л. Малагуцци (засновника відомої в усьому світі італійської школи педагогіки Реджіо Емілія), який, говорячи про дитячу креативність, не вважав її «священною»: з'являючись з повсякденного досвіду, вона є невід'ємною характеристикою людського мислення. У неї входить свобода дослідження поза відомого, уміння пророкувати і вчасно приймати несподіванні рішення.

Дитяча творчість, яка розглядається як процес, що призводить до створення суб'єктивно нового продукту, вивчається, зазвичай, у руслі дослідження саме тієї діяльності, у якій вона формується (П.М.Якобсон, Н.А.Ветлугіна, К.В.Тарасова, О.С.Ушакова, А.Г.Тамбовцева (Арушанова), Т. У. Кудрявцев та інших.). Звідси випливають і специфічні показники розвитку творчості (музичне, образотворче, літературне тощо.), пов'язані насамперед із аналізом продукту діяльності.

Аналіз сучасних концепцій творчості, вміщених у книжці «Основні сучасні концепції творчості і обдарованості» (1997), демонструє очевидність істотного розширення і поглиблення підходів до вирішення проблеми творчості, виявлення її механізмів.

2.1.2. Особливості художньої творчості дошкільнят

Творчість дошкільника має свої особливості.

Діти роблять багато відкриттів і аналітиків створюють цікавий, іноді оригінальний продукт у вигляді малюнка, конструкції, вірша тощо. (Е.А.Фльоріна, Р. В.Лабунськая, М. П. Сакуліна, К.І.Чуковський, Дж.Родарі, Н.А.Ветлугіна, М. Н.Підˋяков та інші.). Новизна відкриттів і продукту суб'єктивна, це перша важлива особливість дитячої творчості.

У цьому процес створення продукту для дошкільника має майже першочергового значення. Діяльність дитини різниться великим емоційною включеністю, прагненням шукати і багаторазово випробувати різні рішення, одержуючи від цього особливе задоволення, часом значно більше, ніж від досягнення кінцевого результату (А. У. Запорожець, М. М. Підˋяков, Л.А.Парамонова, О.А.Христ та інші.). І це - друга особливість дитячої творчості.

Для дорослої людини початок розв'язання проблеми (її розуміння, пошук підходів) є найтяжчим і болісним, іноді призводить до розпачу. А дитина, на відміну від дорослого, не відчуває таких труднощів (якщо, звісно, над ним не висять жорсткі вимоги дорослих). Він легко і практично починає орієнтовну, іноді навіть не осмислену діяльність, яка, поступово стаючи більш цілеспрямованою, захоплює дитину пошуком і найчастіше при водить до позитивних результатів (М. М. Підˋяков, Г.В.Урадовских). І навіть у музичній творчості дитини спостерігається одночасність творчості і виконання(К.В.Тарасова). І це третя особливість дитячої творчості, безумовно що повˋязана з першими двома і особливо з другою.

Зазначені вище особливості дитячої творчості демонструють певний рівень недосконалості психічних процесів дитини, що цілком природньо у цьому віці. І облік цих особливостей необхідний в організації розвиваючого навчання дітей.

Істотно вагомішим є розуміння того, що розвиток творчості в дітей пов'язан з цілеспрямованим навчанням, орієнтованим на «зону найближчого розвитку» дитини (Л.С.Виготський).

У формуванні творчості особлива роль відводиться уяві(Л.С.Виготський, Е.В.Ільєнков, В.В.Давидов, О.М.Дˋя ченко, В.Т.Кудрявцев та інші.). Саме розвинене творче уявлення породжує нові образи, що є основою творчості.

Е.В.Ільєнков розглядає уяву як універсальну функцію, притаманну людині завжди, що проявляєтьсяся по-різному в різних видах діяльності незалежно від того, на якому змісті вон була сформована. В якості особливого механізму уяви він бачив перекомбінування образів, передусім таке, коли ознаки одного предмета переносяться в інший, що дозволяє розкрити суттєві характеристики і взаємозв'язки дійсності.

В.В.Давидов, розвиваючи цю думку, зазначає, що пере несена властивість постає як якась провідна частина, впливає на зміну інших частин, що й дозволяє отримати нові цілісності.

Процес уяви носить глибоко особистісний характер, та її результатом формування особливої внутрішньої позиції (Є.Є.Кравцова), вміння бачити «очима іншу людину» (Э.В.Ільєнков) і винекнення особистісних новоутворень: прагнення змінити готівкову ситуацію, вміння знаходити у відомому, ігрове ставлення до дійсності (М. М. Палагіна).

2.1.3. Основні умови і засоби розвитку художньої творчості дітей дошкільного віку

Витоки творчих сил людини сягають дитинства, до тієї пори коли творчі прояви багато в чому довільні і життєво необхідні. Концепція дошкільного виховання розглядає уяву і творчість як передумови формування базису особистісної культури.

А. У. Запорожець стверджував, що «дитяча художня творчість існує», і звертав увагу на те, що необхідно навчитися управляти особливостями її прояву, розробляти методи, які спонукають і розвивають дитячу творчість. Він відводив велике значення занятям з художньої діяльністі, і також усій виховній роботі з дітьми з розвитку в них сприйняття краси у навколишньому життя й у творах истецтва, яке має велику роль в загальному і творчому розвитку дитини. Слід не забувати про те, що мистецтво дає багатий емоційний досвід. Це - досвід особливий: мистецтво не тільки викликає переживання, а й пізнає його, а через пі знання почуття воно веде до оволодіння їм (емоційна чуйність).

Інтерес до образотворчої діяльності дітей обумовлюється його важливістю для розвитку особистості дитині, і з роками потреба в ньому не слабшає, проте більш збільшується.

Формування психічних процесів і основних видів дея тельности взаємозалежне. Сприйняття, уява, пам'ять, вни мание дитини, розвиваючись в іграх і заняттях, виявляються по-різному, залежно від організації своєї діяльності, яка залежить від прийомів і засобів виховання і навчання, відповідних віку дитини.

Одна з умов прояву творчості в художній діяльності - організація цікавого змістовного життя дитини: організація повсякденних спостережень за явищами навколишнього світу, спілкування з мистецтвом, матеріальне забезпечення, і навіть облік індивідуальних особливостей дитини, дбайливе ставлення до процесу і результату дитячої діяльності, організація атмосфери творчості і мотивація завдання. Формування мотивів образотворчої діяльності від ухвалення, утримання, виконання теми, що поставлена педагогом, до са мостійної постановки, утримання і виконання теми є однією з найважливіших завдань навчання. Наступним завданням є формування сприйняття, оскільки зображувальна діяльність можлива лише на рівні сенсорного сприйняття: вміння розглядати предмети, вдивлятися, визначати частини, порівнювати з сенсорними еталонами форму, колір, величину, визначати ознаки предмети й явища. До сформування художньо-виразного образу необхідно емоційне естетичне сприйняття, розвиток в дитини вміння помічати виразність форм, кольору, пропорцій і виражати при цьому своє ставлення, і почуття.

Мета сенсорного виховання - формування в дітей раціонального чуттєвого пізнання навколишнього світу з урахуванням засвоєння сенсорних еталонів. Зображувальна діяльність виявляє безпосередній вплив на розвиток сенсорних процесів, образного мислення, уяви, а дошкільний вік є сприятливим для їхнього розвитку, і найбільші можливості відкриває саме зображувальна діяльність. Сенсорне виховання є основою розумового виховання, забезпечує розвиток і збагачення чуттєвого досвіду дитини. Сенсорне виховання - це цілеспрямований розвиток відчуттів і сприйняттів, з яких і починається пізнання навколишнього світу.

2.2. ЦІКАВІ ЗАНЯТТЯ ПО АПЛІКАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНИХ МАТЕРИАЛІВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВІКУ

2.2.1. Розвиток дитини засобами аплікації

У дитсадку до образотворчої діяльності входять такі види занять, як малювання, ліплення, аплікація конструювання. Кожен з цих видів має можливості у відображенні вражень дитини про навколишній світ.

У процесі аплікації діти знайомляться з простими формами різних предметів, частини й силуети яких вони вирізають і наклеюють. Створення силуетних зображень вимагає великої роботи думки і уяви, тому що в силуеті відсутні деталі, що іноді виявляються основними ознаками предмета.

Заняття аплікацією сприяють розвитку математичних уявлень. Дошкільники знайомляться із назвами і ознаками найпростіших геометричних форм, отримують уявлення про просторове положення предметів та його частин (зліва, справа, на покутті, у центрі й т.д.) і величин (більше, менше). Ці складні поняття легко засвоюються дітьми під час створення декоративного візерунка або зображенні предмета частинами.

На занятті у дошкільнят розвиваються почуття кольору, ритму, симетрії і на цій основі формується художній смак. Їм не треба самим складати кольори чи зафарбовувати форми. Надаючи дітям папір різних кольорів, в них виховується вміння добирати гарні поєднання.

З поняттями ритму і симетрії діти знайомляться вже у молодшому віці під час розподілу елементів декоративного візерунка.

Заняття з аплікації привчають малят до планової роботи, яка дуже багато важить, тому що у цьому виді мистецтва велике значення до створення композиції має послідовність кріплення частин (спочатку наклеюються великі Форми, потім деталі; в сюжетних роботах спочатку фон, потім предмети другого плану, що закриті іншими, й у останню чергу предмети першого плану).

Виконання аплікативних зображень сприяють розвитку мускулатури руки, координації рухів. Дитина навчається володіти ножицями, правильно вирізати форми, повертаючи аркуш паперу, розкладати форми листку на рівній відстані один від одого.

2.2.2. Поняття «аплікація», її види й технічні прийоми

Апплікація - найбільш простий та доступний засіб створення художніх робіт, у якому зберігається реалістична основа самого зображення. Це дає можливість широко використовувати аплікацію у оформлювальних цілях (під час виготовлення наочних посібників, посібників до різних ігор, іграшок, прапорців, сувенірів до святкових дат, оформлення стінгазет, виставок, приміщень д/с), а й у створенні картин, орнаментів тощо.

Основними ознаками аплікації є силуетність, площинне узагальнене трактування образу, однорідність колірної плями (локальність) великих колірних плям.

Аплікація може бути предметною, що складається з окремих зображень (лист, гілка, дерево, гриб, квітка, птах, будинок, чоловік і т.д.); сюжетною, що відображає сукупність дій, подій («Салют Перемоги», «Політ до космосу», «Птахи прилетіли» тощо.); декоративної, що включає орнаменти, візерунки, якими можна прикрасити різні предмети.

Аплікація одна із найдавніших способів прикрашання одягу, взуття предметів побуту, житла, вона застосовується і нині в багатьох народах. Виникнення аплікації належить до найдавніших часів пов'язано з появою, стібка, шва на одязі зі шкір тварин.

Різні народи використовують в аплікації найрізноманітніші матеріали: тувинці, наприклад, прикрашаючи кінське сідло, поєднують в аплікації шкіру з золотисто - жовтої корою степового чагаря, що створює неповторну по своєрідності і красі гру світлотіні і обˋєму.

Багато століть аплікація знаходить широке застосування і розповсюдження не тільки у Азії, а й у Європі: Італії, Іспанії, Німеччині, Франції. Великої популярності аплікація досягла у період лицарства. Війни, турніри зумовили появу родових знаків - гербів. Герби мало бути чітко видно обабіч, що призвело до розвитку вишивки аплікацією.

На зміну аплікації з тканини прийшла аплікація з паперу. Пов'язана вона із початком виробництва паперу. Найбільш модним видом аплікації вважалися чорні силуети, вирізані з паперу.

Відродилося мистецтво силуету у Франції. Тут і виникла сама назва силует.

Мистецтво чорного силуету стало використовувати як прикрасу вдома російських дворян.

Силуети відзначаються високою художнім майстерністю, виконані з ювелірними тонкощами. Найчастіше художники вдаються до таких технічних прийомів, як прорізу і накалування у виконанні води та листя дерев.

Цьому рідкісному мистецтву присвятила свій хист радянська художниця Є.Є.Лебедєва. Вирізуванням з паперу вона захоплювалася у дитинстві, ще навчаючись у гімназії.

У орнаментах, аплікаціях Є.Є.Лебедєвої - мотиви природи середньої смуги, де народилась і прожила вона майже все життя. В її аплікаціях помітні ажурні нічні фіалки, букетики конвалій з папороттю, липи, гілки черемшини, птахів на гілках, білок, голубів, орнаменти.

Аплікації приділяли увагу відомі художники розвинених країн. Цікаві й своєрідні аплікації французького живописця Анрі Матісса.

Головну роль відіграє грає колір. Матісс вважав, що кольори повинні підтримувати одне одного, а не знищувати. Він стверджував, що кольори, які можна застосовувати щодо зображення предметів і явищ природи, власними силами, цілком незалежно від цих предметів мають силу впливу на почуття глядачів.

У кожній аплікації він брав 4-5 тонів, але добирав так, щоб виявити сутність декоративності і багатства кольору як такового.

Викликаючи окремі постаті і форми, змінюючи кольори та форми, Матісс створив ряд колоритних декоративних робіт: міфологічний образ Ікара, персонаж казки Ш. Перро «Червона шапочка» - Вовк символічний образ «Доля», спогад про острів Гаїті.

Здавна славилися в Україні, у Білорусі виїмчасті паперові вирізки - витинанки. Це прості прикраси, вирізані з кольорового паперу, які мають чіткі, суто граматичні форми. Найпростіший спосіб вирізання - складання паперу навпіл. З папери, складеного навпіл, вирізали дерева, вази, птахів, а з паперу, складеного у кілька разів, - хороводи.

Захоплювалися цим найчастіше дівчата та жінки, працюючи ножицями без попереднього малюнка.

З паперу створювалися навіть картини з невигадливими сюжетами, де зображувалися птахи, звірі, риби, рослини, архітектурні споруди. Вирізки наклеювалися на стіни, вікна, в простінках.

Яскраві, святкові аплікації різні композиції декоративних квітів у вазах, золотаве колосся пшениці, кукурудза, соняшник, фрукти, півні, дивовижні птахи - усе це представляється на численних виставках декоративно - прикладного мистецтва.

У Росії захоплено працює із засушеними рослинами П. Рябінін. Роботи з тополиного пуху самостійних художників, із міста Трускавця В.Таранової і А.Шевченка демонструвалися у Донецьку, Ялті, Львові ін. містах.

Роботи художників - флористів користуються незмінним успіхом на виставках «Природа і творчість».

Індивідуальні і колективні форми аплікації можуть бути різного змісту. Залежно від цього прийнято розділяти заняття за видам. Сюди включається предметна, сюжетно - тематична і декоративна аплікація.

У предметній аплікації діти опановують умінням вирізати з паперу і наклеювати на фон окремі предмети зображення, що в силу специфіки діяльності передають кілька узагальнений, навіть умовний образ оточуючих предметів чи його відбиття в іграшках, картинках, зразках народного мистецтва.

На початковому етапі знають малята розкладають і наклеюють предмет з заготовлених вихователем частин: м'яч - дві половинки різного кольору; грибок - капелюшок і ніжка; візок - прямокутний корпус та "круглі колеса; гірлянда - прапорці прямокутної форми тощо.

По мірі засвоєння прийомів вирізання середньої, старшій групі діти можуть зобразити предмети, відмінні розмаїттям форми, будівлі, поєднання забарвлення, величини співвідношення (дома різних типів, транспорт, рослини, птахи, тварини, чоловік у реальному і казковому трактуванні).

Сюжетно - тематична аплікація припускає наявність вміння вирізати і наклеювати різні предмети у взаємодії відповідно до теми чи сюжету («Курча клює зерна», «Колобок відпочиває на пні», «Рибки плавають в акваріумі», «Граки в'ють гнізда на дереві»). У цьому перед дитиною постають наступні завдання:

- вирізати предмети, показати їх різницю за величиною і при співставлення один з одним (високе дерево і маленькі граки, рибки великі і маленькі);

- виділити основні предмети, головних дійових осіб, зв'язати іх з місцем дії, обстановкою (рибки плавають в акваріумі, квіти ростуть на лузі). Головне виділяється розміром, кольором, композиційним розміщенням серед інших предметів;

- передати характерні риси персонажів та їхні дії через жести, позу, одяг, забарвлення (колобок зустрівся з ведмедєм – постаті наклеюють в положенні повороту один до одного);

- розмістити предмети на площині основ: в одній лінії по горизонталі і вертикалі, вказуючи висоту предметів (вулиця нашого міста, веселий хоровод); створити двохпланові композиції - нижче, вище, послаблюючи колір, зменшуючи розміри предметів з урахуванням їхнього віддалення (човна у морі, квітучий луг зі смугою лісу у далині);

- підібрати і доцільно використовувати колір та його поєднання для передачі пори року, стану погоди, ставлення до зображуваному об'єкту і явищам (золота осінь, взимку в лісі, збирання врожаю).

У кожній віковій групі ці завдання реалізуються по-різному. Їх ускладнення пов'язані з рівнем знань, умінь і навичок, від яких залежить творча варіативність змісту сюжетно - тематичних аплікацій.

Розмаїття навколишнього життя дає значний матеріал для відображення в аплікаціях різних сюжетів.

Сюжети аплікацій можуть трактуватися по - різному залежно від віку дітей. Наприклад, по - різному діти відображають тему «Осінь».

Діти старшої групи вирізають і наклеюють «Осінній букет», «Багатий врожай овочів», а надалі можна знайти ще оригінальніше рішення: «Осінній натюрморт», «Птахи, які відлітають в теплі краї» тощо.

Тематичний набір паперу має допомогти з'ясувати колоритну своєрідність пори року, реалістичність чи фантастичність явищ, особливості, взаємозв'язок об'єктів. При цьому непотрібно забувати, що велика кількість кольорового паперу веде до надмірної красивості, пістрявості, а це є показником нерозвиненого смаку, можна створити тонові аплікації, використовуючи поєднання двох - трьох кольорів: наприклад, «Зимовий вечір» (на темному тлі білі силуети зайців, а навколо стволи дерев), «Пізня осінь» (на сірій основі темні силуети дерев, на гілках яких де - інде миготять жовті листочки). Такі контрастні сполучення кольорів створюють враження світла, повітря, викликають у дитини позитивні емоції.

Декоративна аплікація - вид орнаментальної діяльності, під час якої діти опановують умінням вирізати та об'єднувати різні елементи прикрас (геометричні рослинні форми, узагальнені постаті птахів, тварин, людини) за законами ритму, симетрії, використовуючи яскраві кольорові зіставлення. На цих заняттях дитина навчається стилізувати декоративно перетворювати реальні предмети, узагальнювати їх будову, наділяти зразки новими якостями.

На заняттях у дошкільній установі застосовується декоративна аплікація зі стрічковою і центрально- променевою композицією. У стрічковій побудові окремі елементи можуть багаторазово повторюватися по горизонталі чи вертикалі у вигляді фриза, облямівки чи бордюру. Візерунок буває простий, що з одного елемента, і складний у якому окремий мотив повторюється після двох - трьох елементів.

У центрально- променевій композиції візерунок розвивається у напрямі від центру прикраси рівномірно до країв, кутах, сторін залежно від цього, на предметі якої форми розмістився: на колі, прямокутнику, квадраті (килими, наволочки і д.р.).

Для відтворення різних видів орнаментів діти дошкільного віку мають навчитися рівномірно, заповнювати окремими елементами простір фону, виділяти основні допоміжні частини аплікації. Щоб розвинути в дітей окомір і можливість створювати урівноважені композиції, доцільно застосовувати наочні прийоми навчання чи обмежуватися словесною інструкцією, якщо дошкільнятам добре відомі способи вирізання і наклеювання окремих елементів.

2.2.3. Зміст роботи з аплікації у різних вікових групах

У навчанні аплікації вирішуються такі спільні завдання:

1. Складати декоративний візерунок із різних геометричних форм і рослинних (листок, квітка) деталей, розміщуючи у певному ритмі на картонній чи тканинній основі різної форми.

2. Складати зображення предмета із окремих частин; зображати сюжет.

3. Оволодіти різноманітною технікою отримання деталей для аплікації з матеріалів: вирізування різними прийомами: обривання, плетіння і навіть технікою кріплення їх до основи: приклеювання, пришивання.

4. Формувати почуття кольору, знати основні кольори та їх відтінки, опанувати уміння складати гармонійні кольорові поєднання.

5.Формувати почуття форми, пропорції, композиції.

Завдання і зміст навчання аплікації конкретизируються з урахуванням накопичення досвіду та розвитку дитини.

Залучення до аплікації починається з першої молодшої групи. Педагог керується відомою особливістю дітей: у віці 2-3 років у здорових малят яскраво виражений емоційний відгук на пропозицію щось робити, у чомусь брати участь, дитина виявляє готовність діяти. І завдання дорослого - підтримати цю активність, не дати їй згаснути, надати їй созидального характеру. Не можна прогаяти цей сприятливий період дитинства для розвитоку дитячої активності і самостійності. Завдання, які вирішуються у цьому віці, елементарні:

1. Вчити діяти з папером (відривати, зминати, скочувати, відрізати), допомогти дітям побачити в папері матеріал, який піддається перетворенню і має свої властивості: м'яка, щільна, гладка, шорсткувата, блискуча, матова, папір різного кольору, мнеться, рветься, розрізається, по-різному шурхотить.

2. Дати малюкам уявлення про необхідні інструменти і устаткуванні для аплікації: ножиці, пензлик, клей, клейонка та інші.

3. Розвивати емоційну чуйність на пропозицію дорослого зробити щось, готовність діяти з ним у створенні елементарних художніх поробок.

4. Розвивати інтерес, емоційно-позитивне ставлення до елементарних дій з папером, бажання самостійно їх виконувати.

5. Розвивати естетичне сприймання і почуття: упізнавати отримане зображення, милуватися, радіти «слідом» за дорослими.

Зміст робіт у такому віці своєрідний: напівоб'ємна (з паперових грудочок, кульок) і «мозаїчная» (зі шматочків) предметна аплікація, де зображуються найпростіші предмети: кольорові кулі, гілочка з ягодами горобини, вишні, гілочка мімози, бузку, різні овочі, фрукти, фігурки тварин та ін. Ці праці, виконані на кольоровому блакитному тлі й оформлені в рамку, радують дітей своєю яскравістю і може знайти практичне застосування прикраси для інтер'єру лялькового куточка, групи, дошкільного закладу, дитячої кімнати у сім'ї тощо.

Виконуючи окремі дії разом з вихователем, що робить аплікацію, діти одержують перші уявлення про неї як засіб зображення з допомогою бумаги, перетворений руками чи з допомогою інструмента - ножиць.

Оволодіння специфічними діями з матеріалом, інструментами, предметами в ранньому віці відбувається через стосунки з дорослим. Тільки він може передати дитині інформацію про функції предметів, знарядь, показати прийоми використання матеріалу тощо, у спільній з нею діяльності.

Окрему дію дітей з перетворення матеріалу педагог включає в цілісний процес зі створення поробки. Ця дія (зминання паперу на клубочок, скочування в кульки тощо.), дає проміжний результат, набуває для дитини практичний сенс.

Дії дітей із папером поступово ускладнюються.

Перші спільні з дорослим ручні результативі дії, включені в контекст створення певного «продукту», емоційно готують дитину до систематичної і більш змістовної участі у аплікації. Перші проби перетворення матеріалу не вимагає від дітей чіткого сприйняття форми, кольору; вони ще не беруть участі у замислюванні зображення, але вже на четвертому році життя у аплікації можуть бути поставлені більш складні завдання:

1. Вчити дітей складати візерунки з геометричних форм на смузі, квадраті, прямокутнику, трикутнику.

2. Вчити дошкільнят складати з готових форм прості предмети (ялинка, будиночок, снеговик тощо.), і елементарні сюжети зі знайомих предметів (паровозик з вагончиком, будиночок з ялинкою тощо.).

3. Вчити дітей правильно тримати ножиці, розрізати вузькі смужки по згину (зігнуті навпіл), та потім ширші (кілька змахів ножиць).

Вчити техніці намазування паперових деталей клеєм: по контуру «змальовуючи» пензликом з клеєм її краю.

4. Формувати в дітей свідоме ставлення до порядку виконання роботи: спочатку викласти візерунок (предмет, сюжет) на листку, а потім по черзі брати і наклеювати кожну деталь.

5. Виховувати у дошкільнят художній смак.

У середній групі вирішуються складніші завдання:

1. Вчити вирізати деталі для аплікації із різних матеріалів (папір, тканину) простими способами - відрізати, розрізати, вирізати по контуру.

2. Залучити дітей до створення аплікації з сухого листя, скоригувати способи приклеювання листя на основу.

3. Збогатити зміст аплікацій, забезпечивши ширше ознайомлення дітей зі світом природи, предметами народного мистецтва тощо., і навіть різноманітність використаних деталей (не тільки геометричних форм, а й рослинних).

4. Вчити дітей розташовувати деталі на округлих формах: овалі, колі, розетці.

У середньому дошкільному віці твердіше і певніше діє рука дитини, тому з'являються складніші способи вирізування; діти самі можуть робити такі деталі, як овал, коло, закругляючи кути прямокутників; зрізаючи кути по прямій, робити трапецію; розрізати квадрати по-діагоналі, щоб одержати трикутники. Дітям цього віку для вирізування деталей предметного змісту(грибок, квітка та інших.) можна надати трафарети. Досвід свідчить, що діти, котрі працювали з трафаретом і вирізували деталі по контуру, надалі легше засвоюють симетричне і силуетне вирізування і обривання «на око».

Якщо діти рано оволодівають ножицями, то до кінця середнього віку можуть вирізати деталі усіма вищеназваними способами з тканини, в результаті можлива аплікація з тканини. Для основи використовується мішковина, драп, бавовняна гладкокрашена тканина. Тут можна виконати візерунки як шляхом чергування деталей різного кольору та форми, так і з допомогою композицій з елементів національних орнаментів різних народів, можна створити предметну чи елементарну сюжетну аплікацію. Але на відміну від подібних паперових виробів аплікація на тканині більш довгострокова і різноманітна у використанні (серветка, рушник, килим, скатертина).

Дітей чотирьох-п'яти років можуть вчити аплікації з сухого листя рослин: складати візерунок, чергуючи листя по формі, величині, кольору та розкладаючи їх симетрично на картонній основі різних геометричних форм: смужці, квадраті тощо.

Не можна намазувати лист клеєм, як деталь із паперу чи тканини, рухом пензлика по контуру - листок почне кришитися. Його намазують рухом пензлика від вказівного пальця лівої руки до края аркуша.

Для передачі образу дітям надаються інші матеріали: олівці, тонкі гілочки, насіння. Наприклад, виготовляючи аплікацію метелики, черевце можна зробити не тільки з листочка, але й намалювати, приклеїти тонку гілочку; для очей використати дрібне насіння або теж намалювати.

У старшому дошкільному віці діти оволодівають складнішою технікою вирізування - симетричним, силуетним, багатошаровим, і навіть технікою обривання, плетіння. Вони можуть комбінувати техніки.

Дошкольники засвоюють нові шляхи кріплення деталей: пришивання їх до тканини. При цьому діти одержують два варіанта зображення: площинне й напівобˋємне (коли між основою і деталлю підкладається вата). У другому випадку зображення виразніше. Напівобˋємна аплікація виходить і у частковому наклеюванні деталей, наприклад лише середини сніжинки, квітки, метелика тощо.

Розширюється зміст аплікації. Діти створюють складніші декоративні візерунки як з геометричних, так і з рослинних форм. Більш складними стають предметні аплікації з великою кількістю деталей. У старшому віці діти роблять аплікацію з соломки, намазуючи клеєм контур предмета й приклеюючи на нього нарізану соломку.

Дошкольники можуть виконувати багатошарові сюжетні аплікації з паперу, тканини, сухого листя. Цей вид аплікації найбільш важкий. На відміну від малюнка в багатошаровій сюжетній аплікації завжди залишається суворо визначена послідовність розташування наклеювання (пришивання) форм: спочатку лише загальне тло (земля, море, небо). Потім викладаються і приклеюються передмети заднього плану, і потім середнього та переднього. Дітям 6-7 років можуть запропонувати зробити олівцем ескіз майбутньої роботи.

Систематичне навчання дітей різноманітним способам аплікації з матеріалів створює основу для творчого висловлювання дошкільника в самостійній діяльності: може вибрати зміст аплікації (декоративний візерунок, предмет, сюжет), матеріал (один чи кілька у поєднанні) і використовувати різну техніку, що підходить до ще більш виразного виконання задуманого.

2.2.4. Матеріали, обладнання на аплікації

Найбільш цікавою та підвладною для дітей дошкільного віку є аплікація з паперу яскравих кольорів. Сам вид матеріалу, простота його обробка стимулюють творчу активність дитини, дозволяють легко опанувати ручними вміннями і навичками. Тож у кожній віковій групі дитсадка відповідно до програмних завдань навчання аплікації, необхідно мати спеціальні матеріали й обладнання для занять: папір для фону і елементів аплікації, ножиці, клей, пензлик, підставку для пензлика, підстилку для намазування постатей, коробочку для обрізків, чисту серветку (з розрахунку на кожну дитину).

Папір для фону найчастіше береться щільний, добирається тон залежно від змісту зображення, щоб лише підкреслити певну ситуацію. Наприклад, квіти розміщують на зеленуватому тлі галявини чи луки, силуети птахів наклеюють на блакитному тлі неба, а риб - і на тлі синьої глибини річки чи моря.

Елементи аплікації діти вирізають з більш еластичного, але пружнього паперу соковитих, насичених тонів із добре пропрацьованою поверхнею.

Для роботи дитині дають ножиці з закругленими кінцями і розробленими важелями. Їх розмір завдовжки має бути приблизно 120 мм. При виготовленні оформлення до свята чи вечора розваги можна надати і великі ножиці (до 200 мм), оскільки ними зручніше робити великі надрізи, вирізати великі елементи. Бережуть ножиці в коробках чи ставлять в високі дерев'яні підставки-стакани кільцями вгору. При користуванні ножицями дітей треба вчити дотримуватися обережності: не розмахувати ними, не грати, після роботи прибирати на місце.

Пензлі для намазування фігур, вирізаних з паперу, беруть в залежності від розміру заготовок. Так, для колективної аплікації треба мати пензля двох розмірів. Для проклейки великих поверхонь використовують широкі плоскі пензлі - флейци. Після роботи пензлі старанно промивають у теплій воді, висушують і ставлять на вертикальну підставку ворсом догори. У процесі ж роботи пензлик кладуть на горизонтальну підставку, зроблену з щільного паперу з виїмкою.

Наклеюють постаті картопляним чи борошняним клеєм. На його приготування потрібна картопляне чи пшеничне борошно. Його заливають склянкою води та підігрівають на слабкому вогні, постійно помішуючи і даючи закипіти, до того часу, поки клейстер стане прозорим, і густим. Його знімають із вогню й охолоджують, потім розливають у чистий порцеляновий або керамічний посуд з невисокими краями.

Постаті намазують клеєм на чистій підстилці. Це може бути лист білого паперу невеликого формату. У процесі заняття їх треба кілька разів змінювати, щоб клейстер не пачкав кольоровий бік аплікації і не залишав небажаних плям.

Паперові обрізки необхідно складати в спеціально зроблені на занятті по конструюванню коробочки з міцного кольорового паперу.

Працюючи з папером та іншими матеріалами і инструментами, діти набувають низку корисних практичних умінь і навичок, пов'язаних з розвитком ручних і инструментальних дій. Вони навчаються таким способам обробки паперу, як згинання, складання навпіл й у декілька разів, вирізання, склеювання тощо. На заняттях відбувається ознайомлення з різними видами паперу (для малювання, креслення, обгортковий, гофрований, настільний та інші.) його якісними показниками. Дитина дізнається, що папір буває не тільки різних кольорів, але і різної фактури: блискучої, гладкої, глянцової, матової, шерхуватої, ворсистої, тонкої, товстої (навпомацки), щільною чи дірчастою (на розрив), та що промокає чи непромокає. Наприклад, рихлий папір - м'який, легко обривається пальцями. У такий спосіб з нього можна отримати виразну аплікацію з волохатими контурами. Так зображують пухнастих курчат, зайців, білок, волохатих ведмедиків, ажурні сніжинки, м'які вінчики кульбабок, квітів липи, бруньок верби тощо, використовуючи при цьому м'яку, піддатливий в обробці серветочний, гофрований папір, деякі сорти обгорткового паперу.

Під час добору паперу для аплікацій, що виконується прийомами симетричного вирізування, велике значення має така властивість паперу, як еластичність. Якщо заготовка буде ламатися, то, на згинах утворюються тріщини, що погіршує естетичний ефект аплікації, унеможливлює виправлення помилок, і викликає в дитини почуття незадоволення результатом своєї діяльності. Тому вихователь добирає гнучкий і пружній папір, що добре піддається обробці, щоб він легко складався без зайвої напруги, а після вирізання згини розгладжувалися нігтем великого пальця правої руки.

1. Апликація з тканини.

Вишивка - найпоширеніший вид декоративного мистецтва.

Аплікація з тканини - різновид вишивки. Вишивання аплікацією складається у тому, щоб закріплювати на певному тлі з тканини шматки інший тканин. Закріплюються аплікації з тканини або пришиванням, або приклеюванням. Апплікація з тканини може бути предметною, сюжетною і декоративною; одноколірною, двоколірною і багатобарвною.

Виконання аплікації з тканини вимагає певних навичок. По-перше, треба вміти різати тканину (тканину важче різати, ніж папір); по-друге, краї у тканини можуть осипатись і ускладнювати роботу.

2. Аплікація з соломи.

Солома як виробний матеріал давно відома народним умільцям Білорусі, Молдавії, України. Вони виготовляли з неї різні речі: циновки, сумки, килимки, іграшки. У Горьківській, Кіровській областях соломою прикрашали найрізноманітніші предмети: скриньки, шкатулки, рамки.

Аплікації з соломи надзвичайно привабливі, вони відливають золотом. Відбувається це від того, що солома має глянцову поверхню й вздовж розташовані волокна. Ці волокна максимально відбивають світ лише у певному становищі. Складена з форм, які перебувають під різними кутами стосовно світу. Аплікація передає неповторну гру: блищить як золото. Аплікації з соломи чудово підходять до інтер'єру сучасних приміщень. Сувеніри з соломи - приємний подарунок. Це може бути картина, орнаментальні смуги, закладки для книжок, шкатулки, рамки.

Навіть діти старшої групи досить легко виконують предметну аплікацію з соломки. Для роботи слід обирати предмети прямокутної форми: дім-квадрат, дах-трикутник, ялинка, що складається з трикутника, човен з вітрилом, прапорець, грибок - корінь зі смуги, звуженої до гори, капелюшок - половина кола. Займатися аплікацією з соломи краще з невеличкими групами дітей (три - чотири дитини).

3. Аплікація з висушених рослин.

У справжній час широку популярність придбала аплікація з квітів, трави, листя, так звана флористика. Робота з природним матеріалом цілком доступна дітям дошкільного віку. Захоплююче, цікаве й корисне спілкування із дикою природою. Воно розвиває творчість, мислення, спостережливість, працьовитість, художній смак. Яку багату фантазію треба мати, щоб з листя липи зробити яблука або з осіннього листя осики гриби, з листя тополі - дерева.

Природа нам дає неповторне різноманіття барв і досконалість готових форм. Заняття з природним матеріалом сприяє вихованню в дітей любові до рідної природи, дбайливого до неї ставлення. Корисні вони ще й тому, що збирання та заготівля природного матеріалу відбувається надворі.

4. Аплікація з пуху тополі.

Пух тополі, який щовесни покриває «білим снігом» газони, вулиці міста, залітає у відчинені вікна будинків, викликаючи незадоволення мешканців, виявляється, може і захоплювати їх. Іноді важко було повірити, що картину зробили лише за допомогою пуху без фарб, пензля і клею. Аплікації з тополиного пуху однотонні, вони нагадують гризайлі. Вони ніжні, повітряні і витончені.

Апплікація з тополиного пуху, як і аплікація з паперу, може бути предметною, сюжетною і декоративною. Теми предметної аплікації різноманітні. Обираючи теми для аплікацій з пуху тополі, треба пам'ятати, що легше працювати, якщо мало деталей і якщо вони дрібні. Тварин, птахів, рослини треба обирати з пухнастою фактурою: зайчата, кошенята, каченята, курчата, плюшеві іграшки, голівки кульбаб. Легше робити аплікації з чорно - білих малюнків, контрастних фотографій. У сюжетній аплікації більш вдаються зимові пейзажі, березові гаї, рибки в акваріумі, особливо вуалехвости. Декоративні аплікації незвичні, оригінальні. Це можуть бути орнаменти, візерунки в різних формах.

5. Коллаж (від фр. Со11аgе - приклеювання, наліпка) - техніка і вид образотворчого мистецтва, полягає у створенні тварин і графічних творів шляхом наклеювання будь-яку основу, матеріалів, різних за кольором й фактурою (тканина, мотузка, мереживо, шкіра, намисто, дерево, кора, фольга, метал та інших.). На відміну від аплікації колаж припускає можливість застосування об'ємних елементів у композиції, при чому як цілих обˋємів, так і їх фрагментів (посуду, спортивного інвентарю, годин, монет, платівок, взуття, рукавичок, віял капелюхів та інших.).

До того ж художник може комбінувати різноманітні художні техніки; поєднувати аплікацію і колаж, вводити колаж в барвистий шар мальовничого полотна та інших. І все це робиться для того, щоб створити неповторний художний образ, знайти найбільш підходящі зассоби втілення задуму художника.

2.2.5. Цікаві заняття інтегрованого характеру по аплікації

Інтегрований підхід в освіті для дошкільної освіти глибоко розроблений в науково-педагогічній методичній літературі. У дошкільному вихованні зроблено лише перші кроки. Тому ми намагаємося виділити підстави інтегрованого підходу як сутності освітнього процесу. У основу інтегрованих занять покладено принципи взаємозв'язку, близькості змісту ведучих тем. Інтегрований підхід до сучасної освіті передбачає зміни змісту і методів навчання, що забезпечують життєвість провідних інтегрованих принципів: особистісного сприйняття, особистісної відповідальності за свою діяльність.

Щоб процес інтеграції не був поверховим, слід чітко знати різницю між інтегрованими і комплексними заняттями. Комплексне заняття проводиться на знайомому матеріалі, вирішує кілька завдань, проводиться епізодично. Інтегроване заняття побудовано за принципом об'єднання кількох видів дитячої роботи і різних засобів розвитку дітей, проводиться систематично.

Пріоритетним напрямом дитсадка є художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку. Ефективність цього напряму багато в чому визначається комплексним використанням всіх засобів естетичного циклу: театру, музики, художньої літратури, малювання, аплікації.

Інтеграція у системі спеціально організованих занять об'єднує ці засоби і тому актуальна, оскільки:

• інтегровані заняття сприяють глибокому проникненню дітей у сенс слова, у світ фарб та звуків;

• допомагають формуванню грамотного мовлення, його розвитку і збагаченню;

• розвивають естетичний смак, вміння розуміти й оцінювати твори мистецтва;

• впливають на психічні процеси, які є основою формування художньо-творчих і музичних здібностей дитини.

Інтегровані заняття дозволяють зменшити кількість спеціально організованих занять і збільшити час для інших видів діяльності.

У окремий блок занять виділено заняття зі слухання музики, де приділяється увага класичним творам М. І. Глінки, П. І. Чайковського, У. А. Моцарта, Р. Шумана. На цих заняттях дитина входить у світ музики, нових почуттів та уявлення. Природнім продовженням таких занять є аплікація. Першу частину заняття веде музичний керівник, другу - вихователь по ізодіятельності. Інший вид занять із розвивати мову з аплікацією проводить вихователь. Включення в заняття трьох видів діяльності - слухання музики, розвиток мови, аплікація - проводять два педагога. Ці заняття не порушують принципів діалектики, зберігають специфіку різних видів творчості, враховують вікові і індивідуальні особливості дітей. Діти, за словами Ушинського К.Д., «мислять образами, формами, фарбами, звуками, відчуттями взагалі, і той вихователь марно й шкідливо насилував би дитячу природу, хто захотів би її змусити мислити інакше».

Інтегровані заняття, що проводилися в системі, ефективні, дають результати, підвищують продуктивну діяльність дітей у навчанні аплікації.

Мета інтеграції: навчити дитину бачити світ як єдине ціле, де всі елементи взаємопов'язані. Сприймати навколишнє через світ музики і живопису.

Завдання:

1) Підвищити ефективність художньо-естетичного виховання.

2) Пробудити інтерес до творчості, вмінню висловлювати свої міркування, почуття в мові, аплікації.

3) Формувати вміння використати накопичений досвід на дії у певній ситуації.

4) Навчити виділяти головне з загального потоку інформації.

Ступінь новізни залежить від засвоєння нетрадиційних для дошкільного виховання дидактичних прийомів інтегрованних занять, їх провідною діяльності, структури занять, що направлені на рішення цілісних завдань.

3. СИСТЕМА РОБОТИ З РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЦІКАВИХ ЗАНЯТЬ З АПЛІКАЦІЇ

Дослідницька робота з розвитку дитячого образотворчого мистецтва засобами цікавих занять із аплікації нами проводилася з допомогою основних методів дослідження.

Метод спостереження є цілеспрямоване сприйняття будь-якого педагогічного явища, з допомогою якого дослідник озброюється конкретним матеріалом чи даними.

Розмова як метод виховання постійно присутня у дошкільній установі. Розмова передбачає добір такого матеріалу, котрий за своїм змістом близький дітям конкретної вікової групи. Розмова – це долучення вихованців до формування в них певних суджень, оцінок. За змістом розмова може бути етичною, естетичною, що зачіпає явища суспільного життя, і навіть про факти науки.

Педагогічний експеримент спеціально організована перевірка того чи іншого методу чи прийому роботи. На відміну від вивчення реально сформованого досвіду з допомогою методів, що регіструють лише те, що вже існує. Експеримент завжди передбачає створення нового досвіду, у якому активну роль має відігравати передбачене і преревіряєме, педагогічне нововведення.

Основною умовою застосування педагогічного експерименту є проведення його без порушення нормального ходу навчально-виховного процесу, коли є достатньо підстав думати, що провіряєме нововведення може сприяти підвищеню ефективності навчання і виховання. Такий експеримент отримав назву природній.

Аналіз зібраних даних, їх теоретичне осмислення і узагальнення. На цьому етап ми намагались визначити випадкове і приватне від необхідного і істотного, прагнучи виявити регулярність чи порядок, за яким іде переважна більшість індивідуальних випадків, розкрити внутрішні зв'язок між ними, встановити деяку закономірність.

Метод математичної статистики. Застосування цього методу аналізу зібраних даних, допомогло більш точніше оцінити результати експериментів, підвищувало надійність висновків з них і дає більше підстав для подальших творчих узагальнень.

Найважливішим після завершення дослідження ми вважали – впровадження її результатів в практику.

Впродовж роботи ми вирішували такі завдання у сфері естетичного виховання дітей:

1. Формування основи естетичної культури засобами образотворчого мистецтва, образотворчої діяльності;

2. Розвиток естетичного самку, естетичних почуттів, розвиток творчий потенціал дитини, художньої діяльності дитини.

Дослідницька робота складалася з 3 етапів:

- констатуючого експерименту;

- формуючого експерименту;

- підсумкового (контрольного) експерименту.

Використаня констатуючого експерименту дозволяло виявити рівень творчого потенціалу дітей старшого дошкільного віку із допомогою застосування цікавого забезпечення і нетрадиційної техніки.

Експеримент проходив у формі заняття на задану тему: «Курчата на лузі».

Завдання:

1) Ознайомити дітей із змішаної технікою: аплікація з манної крупи, аплікація з кидькового матеріалу, живопис.

2) Формувати вміння користуватися різними образотворчими матеріалами, дотримуючись певної технології.

3) Розвивати творчість і фантазію, образне мислення.

4) Виховувати інтерес до нетрадиційних технік.

Матеріали й обладнання: зразки робіт виконаних з нетрадиційних матеріалів, для демонстрацій: манна крупа, гуаш, аркуш паперу, простий олівець, клей ПВА, пензель для клею, пензель для фарби.

Роздавалний матеріал: альбомний лист, манна крупа, простий олівець, клей, пензлі.

Хід:

1) Організація дітей.

2) Продемонструвати дітям роботи із різних аплікативних матеріалів.

3) Показати естетичні властивості кожного матеріалу.

4) Розповісти про його художні переваги.

5) Запропонувати дітям скласти картину з манної крупи, кидькового матеріалу, розфарбувавши зображення гуашью.

6) Показати технологію зображення, стимулюючи самостійність і творчість.

7) Самостійна діяльність дітей.

8) Аналіз дитячих робіт.

9) Підбиття підсумків.

Результати констатуючого експерименту:

У ході заняття діти проявили інтерес до змісту, нетрадиційного матеріалу. У дітей простежується досить низький рівень виконання роботи з нетрадиційних матеріалів, діти не вміють користуватися їх можливостями. В роботах не відбиваються прояви творчості і самостійність, оскільки діти діяли за зразком вихователя.

Формуючий експеримент. Його використання дало змогу розвивати в дітей фантазію і творчість засобами занять цікавого характеру. Формувати інтерес до використання нетрадиційних технологій

Виховувати естетичний смак, інтерес до якісного кінцевого результату.

Формуючий експеримент проводився з допомогою циклу занять цікавого характеру:

Заняття 1. «Море хвилюється» (використання кольорового скотчу).

Заняття 2. «У баранчика тепла шубка» (використання бавовняного волокна – вати).

Заняття 3. «Безлюдний острів» (використання кольорового скотчу, техніка коллажа).

Розвитку дитячої творчрсті сприяло проведення занять зі скотчем (заняття 1.), на яких ми вирішували такі завданя:

1) Ознайомити дітей зі скотчем: аплікація зі скотчу.

2) Формувати вміння користуватися скотчем різних кольорів, дотримуючись певної технології.

3) Розвивати творчість і фантазію, образне мислення.

4) Виховувати інтерес до нетрадиційних технік.

Матеріали й устаткування: зразки робіт виконані з нетрадиційних матеріалів, для демонстрації: кольоровий скотч, аркуші цигаркового паперу.

Роздавальний матеріал: кольоровий скотч, аркуші цигаркового паперу.

Хід:

1) Організація дітей.

2) Продемонструвати дітям роботи із різних кольорів скотчу.

3) Розповісти про його художні переваги.

4) Запропонувати дітям скласти картинку з кольорового скотчу, доповнючи зміст різними деталями.

5) Показати технологію зображення, стимулюючи самостійність і творчість.

6) Самостійна діяльність дітей.

7) Аналіз дитячих робіт.

8) Підбиття підсумків.

Заняття 2. На цьому занятті ми вирішували наступі завданя:

1) Ознайомити дітей із об'ємною аплікацією: аплікація з вати.

2) Формувати вміння користуватися ватою (скручувати її на олівець кільцями), дотримуючись певної технології.

3) Розвивати творчість і фантазію, образне мислення.

4) Виховувати інтерес до нетрадиційних технік.

Матеріали й обладнання: зразки робіт виконані з нетрадиційних матеріалів, для демонстрації: частини тулуба виготовлені з картону (тулуб, голова, вухо, ноги, шматочки вати, клей ПВА, олівець, фломастер;

Роздавальний матеріал: картонні частини (деталі), вата, клей ПВА, олівці, фломастери;

Хід:

1) Організація дітей.

2) Продемонструвати дітям роботи з ватних грудочок.

3) Розповісти про його художні переваги.

4) Запропонувати дітям скласти картинку з кілець (ватяних), додаючи зміст різними деталями.

5) Показати технологію зображення, стимулюючи самостійність і творчість.

6) Самостійна діяльність дітей.

7) Аналіз дитячих робіт.

8) Підбиття підсумків.

Для виявлення резултативності роботи використовували підсумковий чи контрольний експеримент. Він проходив у формі заняття на задану тему: «Райська пташка», на якому ми ставили такі завдання:

1) Вчити запроваджувати у зображенні казкової птахи змішану техніку: пальцеграфию, аплікація з манною крупи з додаванням розцвічених пір'їн.

2) Закріплювати вміння користуватися знайомими матеріалами, вміння застосовувати різну кольорову гаму передачі образу.

3) Розвивати фантазію, вміння бачити у традиційному зображенні новий образ.

4) Виховувати естетичний смак, захопленість темою, змістом і технікою.

Хід:

1) Організація дітей.

2) Пригадати зміст попередніх занять: що запам'ятали, що сподобалося, які успіхи досягнуто.

3) Запропонувати дітям розглянути зображення казкової райської пташки, виконаної з допомогою техніки коллажа (застосування пір'їн, манної крупи, розфарбовування).

4) Показати техніку й послідовність виконання зображення, запропонувати дітям варіанти прояву творчості і самостійності у виборі кольорової гами.

5) Самостійна робота дітей.

6) Аналіз дитячих робіт, їх оцінювання.

7) Підбиття підсумків заняття.

Таким чином ми зробили висновок, що під час підсумкового експерименту діти зацікавилися нетрадиційним змістом. Діти показали досить високий рівень володіння нетрадиційними матеріалами, вони вільно змогли скористатися їхніми можливостями. У цих роботах діти проявили творчість у доборі кольорової гами. Діти доповнили зображення райських пташок, знайомою технікою роботи аплікації з кольоровим скотчем, цим виявили самостійність у виборі матеріалу, техніки, в продумуванні змісту.

Висновок нашої дослідницької роботи.

Уся робота підпорядковувалася певній виховній меті: вивчення особливостей методики організації та проведення цікавих занять по аплікації, які несли у собі цікавий зміст, нетрадиційний матеріал та сприяли розвитку дитячої творчості, зацікавленості до цього виду діяльності.

4. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ.

Ми прийшли до висновку, що використання такої технології дозволило заняттям по аплікації стати більш цікавими, резултативними. Діти набули достатні знання про цікаві техніки, що застосовують у аплікації. Вони займалися традиційними видами аплікації з паперу, а розроблені і проведені заняття дозволили розвинути в дітей інтерес до цього виду образотворчої діяльності (аплікації), проявляючи при цьому вигадку, ініціативу, провокуючи стан натхнення і творчого пориву. Дітям дуже сподобалося працювати з нетрадиційним матеріалами. Результативність таких занять була дуже високою. Навчання технічним навичкам роботи було успішним. Усе ц стало можливим завдяки систематичному, цілеспрямованому навчанню на заняттях цікавого характеру по аплікації.

Зацікавлення дітей аплікацією з використанням нетрадиційних технологій сприяло розвитку базових якостей старших дошкільників. В подальшому ми плануємо використовування художніх робіт у оформлювальних цілях (під час виготовлення наочних посібників до різних ігор, іграшок, прапорців, сувенірів до святкових дат, оформлення виставок, створення картин тощо).

ЛІТЕРАТУРА

1. Арапова С.В. Навчання образотворчому мистецтву. Інтеграція художнього та логічного. – СПб.: КАРО, 2004. – (Модернізація загальної освіти).

2. Гусакова М.А. Аплікація: Навчальний посібник учнів пед. училищ - «Дошкільне виховання» (2002р.)

3. Григор'єва Г.Г. Зображувальна діяльність дошкільнят.– М.: Видавничий центр «Академія», 1998.

4. Григор'єва Г.Г. Розвиток дошкільника в образотворчої діяльності: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – М.: 1999

5. Естетичне виховання та розвитку дітей дошкільного віку: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів (Е.А. Дубровська, Т.Г. Казакова, М.М. Юркова та інших. / Під ред. Е.А. Дубровської, С.А. Козлової. – М.: Видавничий центр «Академія», 2002.

6. Терещенко О. "Витинанки до зимових свят"- "Джміль" 1-2011, с. 18

7. Гордієнко С. "Квілінгові фантазії до весняних свят" - "Джміль" 2-2011

8. Афанасьев Т. "Семена цветов в роботах детей" - "Дошкольное воспитание" 10-2012

9. Федорова О. "Зимовий вечір" (картина з вовни) - "Палітра" 4-2013

10. "Духовний розвиток засобами мистецтва" - "Дошкільне виховання" 9-2013

11. Полякова Л. "Нетрадиційні техніки - стимул до творчості"

ДОДАТОК

Планування занять по аплікації з використанням нетрадиційних технік відповідно до лексичних тем

Цели:

1. Закрепление знаний детей полученных на занятиях по развитию речи, ознакомление с окружающим.

2.Способствует развитию мелкой моторики и тактильного восприятия;

3. Закреплять навыки в ритмичном расположении форм, развитие пространственного мышления, зрительного восприятия, внимания и усидчивости, наблюдательности и эстетической отзывчивости.

Лексическая тема

Задачи

Используемые материалы и оборудование

Предварительная работа

Фрукты

Тема занятия: «Яблоко» Рисуем нитью.

1.Познакомить детей с новым методом (работы с нитками).

2. Упражнять в работе ниткой и клеем.

3.Развивать зрительно -двигательную координацию.

Цветные нити - «Мулине», клей, картон.

Рассматриваем муляжей и иллюстраций фруктов.

Чтение сказки "Чудесный мешочек"

Сутеева "Мешок яблок" .

Загадки о фруктах.

Д/И "Угадай на вкус".

Магазин "Овощи и фрукты"

"Угадай на ощупь"

" Чудесный мешочек"

Трафареты. Обводки по теме.

Лепка: Натюрморт - Фрукты в вазе.

Овощи

Тема занятия:

«Натюрморт»- овощи на тарелке.

1.Развивать умение создавать

композицию.

2.3акреплять знания об овощах их

форме и цвете.

3.Воспитывать эстетический вкус.

Губка - поролоновая, цветная, клеи, ножницы, бумажная тарелка.

Беседа об урожае. Лит-ра: Носов "Огурцы", Тувим "Овощи", Д/и:" Собери урожай ", "Вершки и корешки" "Назови цвет и форму" "Угадай по описанию" "Что растет на грядке", С/И: Овощной магазин. Лепка : Натюрморт - Овощи.

Деревья

Тема занятия:

«Мое любимое

дерево»

1.Учить детей, придумывать сказочный образ и необычные детали к реальным предметам. 2.Развивать воображение. 3.Закреплять умение, правильно передавать строение дерева.

Картон, салфетки, клей, ножницы, пуговицы, губка - поролоновая цветная.

Беседа о деревьях, рассматривание картин
и иллюстраций с изображением деревьев,загадки. Экскурсии в парк.
Сбор листьев.

Д/и- "С какого дерева листок"

"Семена",

"Соберем гербарий"

"Найди по описанию".

"Найди листок, какой покажу"

"Кто быстрей найдет дерево"

Лит-ра: Ушинский "Спор деревьев"

Толстой"Дуб и орешник."

Лепка - Кисть рябины.

Ягоды

Тема занятия:

«Клубничка»

1 .Учить передавать форму, цвет ягод.

2.3акреплять приемы вырезания детали, располагать их на бумаге, дополнять изображение деталями, используя природный материал. 3.Развивать фантазию.

Картон, цветная бумага, клей, ножницы, крупа -чечевица.

Рассматривание иллюстраций с ягодами.

Лит - ра : И.И.Машков "Синие сливы ",

"Девочка и кувшинчик"

Загадки по теме.

Д/И:"Узнай по описанию"

Обводки.

Лепка: "Гроздь винограда."

Грибы

Тема занятия:

Грибы -мозаичный способ из крупы.

1 .Развивать у детей интерес к

аппликации ,умение располагать

изображение на листе.

2.Совершенствовать навыки

работы с клеем и крупой.

3 .Развивать мелкую моторику

,упражнять в

составление узора (чередование

по цвету).

Картон, трафарет, клей, карандаш, крупа фасоли и чечевицы.

Сутеев "Война грибов",

"Под грибом".

Загадки о грибах.

Рассматривание муляжей и иллюстраций.

Д/И: "Парочки ",

"Собери в корзинку".

"Съедобное - несъедобное"

Лепка: Грибная композиция.

Осень

Тема занятия:

Листопад - из природного материала

1 .Развивать у детей интерес к

аппликации, умение располагать

изделие на листе.

2.Совершенствовать навыки

работы с клеем и засушенными

листьями.

3. Развивать зрительно -

Картон, клей, засушенные листья.

Наблюдение за осенней природой.

Чтение стихов об осени.

Рассматривание иллюстраций с осенью.

Сбор листьев.

Изготовление гербария.

Д/И: "Когда это бывает? ",

"Круглый год"

двигательную координацию.

"С какого дерева лист"

Лепка: пластинография "Осеннее дерево".

Человек.

Тема занятия: Красная Шапочка - из ткани из готовых форм.

1.Упражнять детей в аппликации

с тканью, ориентироваться на

плоскости.

2. Составлять изображение

человека из частей.

3.Развивать тактильное

восприятие, глазомер, моторику

рук.

Картон, клей, ножницы, лекало, разная ткань.

Чтение: " Красная шапочка". Беседа "Кто мы такие"? (человек). Д/И: Составь портрет, обводки-человека. "Собери человека " Человек-"Живое - неживое" Тактильные плашки. Лепка: Коллективная - "Дети на прогулке."

Посуда

Тема занятия:

Подарок для

Бабушки

Федоры.

1 .Расширять знание о посуде, учить ориентироваться на плоскости.

2.Упражнять в работе с клеем и бросовым мат-лом (палетками). 3.Развивать конструктивные умения и представления о сочетании цветов.

Картон, клей, бросовый мат-ал. Трафарет.

Чтение Чуковского "Федорино - Горе." Стихи, загадки. ; Беседа о посуде назначение чайной посуды . Рассматривание иллюстраций. Д/И "Накроем на стол ", "Собери разбитую посуду", "Что не так?" "Узнай по описанию". Лепка : "Чайный сервиз".

Одежда

Тема занятия:

Я - Модельер.

1 .Познакомить с видами тканей,

расширять представление об

одежде.

2.Упражнять работу с ткань и

клеем.

3.Передавать цветовое сочетание

в декоративном узоре.

Стихи из сборника профессии.

Рассматривание иллюстраций.

Д/И:" Ателье "

",Узнай на ощупь",

"Найди заплатку",

"Одень куклу." Тактильные плашки.

Лепка по замыслу.

Зимующие птицы.

Тема занятия: Совушка -Сова.

1 .Учить детей создавать изображение в аппликации с натуры и по представлению.

2. Продолжать учить детей
аккуратно работать с бросовым
материалом (нитками).

3. Заполнять и выделять все части
изделия.

Картон, трафарет, бросовый мат - ал (нитки шерстяные), клей пва, кисть ,ножницы.

Беседа о зимующих птицах .

Наблюдение за птицами на прогулке.

Чтение рассказов и потешек ,стихов по теме.

Загадок по теме.

Рассматривание иллюстраций

с птицами .

Д/И : "Парочки" - птицы,

"Узнай по описанию"

"Отгадай, какая птица"

"Птичья столовая"

Лепка: "Птичья столовая".

Дикие животные.

Тема занятия:

Лесные друзья -(коллективн ая работа.)

1 .Развивать наблюдательность, умение изображать диких животных, передовая их строение и особенности внешнего вида. 2. Продолжать учить работать с трафаретом и бросовым материалом (тканью, нитками). 3.Про должать воспитывать у детей уважение к коллективному труду.

Клей, ножницы, трафарет, картон, бросовый материал (нитки шерстенные, ватные диски, ткань).

Рассматривание иллюстраций с животными .

Чтение сказки : "Заюшкина избушка",

"Лиса и волк",

Чарушин "Медвежонок"

Д/и: "Кто где живет"?

"Парочки".

"Чей хвост?"

"Найди чей след?"

"Чья морда, чей хвост?"

"Угадай по описанию"

"Узнай ,какой зверь?"

Лепка: "Лесные жители."

Зима.Зимние забавы

Тема занятия: Снежинка -способом торцевания. Снеговик.

1 Продолжать развивать интерес к

аппликации, познакомить с новым

способом торцевание.

2.Уточнить представления о

форме, размере и цвете частей

предмета.

3.Упражнять в обрывание и

скручивания бумаги, составлении

изображения из частей.

Клей, салфетки, ватные тампоны, картон, цветная бумага.

Беседа о зиме. Наблюдение на прогулке за снегом. Беседа о зимних праздниках. Наблюдение за явлениями зимней природы. Чтение : С.Я.Маршак "12 месяцев". Пляцковский "Ромашки в январе.» Д/И: "Сложи узор".(снежинку). "На что похоже?"

Домашние птицы.

Тема занятия:

Петушок и курочка.

1 .Продолжать знакомить с разными способами работы из бросового материала.

2. Упражнять детей в работе с луковой шелухой.

3.Развивать мелкую моторику .

Картон, клей, трафарет, бросовый материал (луковая шелуха).

Рассматривание иллюстраций Птичий двор. Д/и:" Кто где живет"?

"Парочки"- птицы."

"Кто как кричит?"

Раскраски , штриховки по теме.

Чтение лит - ра: "Гадкий утенок".

Лепка -Филимоновская игрушка "Индюк".

Домашние животные.

Тема занятия:

Кошка Мурка.

1 .Развивать умение работать по трафарету.

2.Упражнять детей в работе с шерстяной ниткой или тканью. 3.Продолжать учить детей создавать изображение в аппликации с натуры и по представлению.

Картон, клей, трафарет, шерстяная нить, ножницы и ткань.

Рассматривание иллюстраций и игрушечную кошечку.

Заучивание с детьми коротких стихов.

Наблюдение за кошкой на улице.

Чтение : Сутеев "Капризная кошка",

"Кто сказал "мяу"?"

Паустовский "Кот ворюга."

Обводки и трафареты по теме.

Загадки по теме.

Д/и-"Составь фигуру животного",

"Парочки".

"Кто как передвигается?"

Лепка: "Мой пушистый друг".

Обувь

Тема занятия:

Чудо-дерево. (коллективная работа).

1 .Развивать у детей умение работать в коллективе, последовательно планировать свою работу, правильно выполнять изученные способы вырезания.

2.Продолжать учить детей составлять композицию по замыслу.

Клей, картон, трафарет, ткань.

Чтение Чуковского "Чудо - Дерево".

Беседа по теме.

Рассматривание иллюстраций с обувью.

Отгадывание загадок по теме.

Д/И: "Слова".

"Что из чего сделано?"

"Угадай по описанию."

"Какая ?" "Кто больше запомнил"

Лепка: По сказке Чуковского"Чудо - дерево".

Транспорт, виды транспорта.

Тема занятия:

Веселый автомобиль.

1 .Развивать у детей интерес к

аппликации.

2.Знакомить с разными

материалами и техниками,

упражнять в составлении

изображения из частей,

ориентировке на плоскости,

работе с клеем.

3.Развивать тактильное

восприятие, глазомер, моторику

рук.

Картон, клей, трафарет, бросовый материал (фантики).

Беседа с детьми о транспорте разнообразие

его видов и назначения

Рассматривание иллюстраций и игрушечных

машин.

Наблюдение за транспортом на улице.

Раскраски , обводки и трафареты по теме.

С/Р:"Гараж"

Д/И:"Составь такой же".

"Из чего сделана"

Лепка: Машины нашего города.

Животные холодных стран.

Тема занятия:

Белый медведь на льдине.

1.Учить преобразовывать форму,

строение фигур.

2. Закреплять знакомые приемы и

способы складывания и

вырезания.

3.Воспитывать умение любоваться

природой и передавать эти чувства

в своей творческой деятельности.

Картон, клей, цветная бумага, ножницы

Рассказы о животных севера. Рассматривание иллюстраций с изображением белых медведей. Беседа об обитателях Антарктиды. Д/И: "Четвертый лишний" " Лепка: "Белый медведь."

Животные жарких стран.

Тема занятия: Львенок и черепаха.

1 .Закреплять знание о различие

предметов по величине.

2.Упражнять аккуратно работать с

трафаретом, составлять

изображение из готовых частей,

мелких деталей.

3.Развивать творчество , образное

восприятие, воображение.

Картон, клей , ткань, нитки, сушеные листья.

Рассматривание иллюстраций с животными Беседа о животных жарких стран. Чтение рассказа Чарушина " Детки в клетке". Д/И:"Четвертый лишний" Лепка: "Зоопарк"

Перелетные птицы.

Тема занятия:

Птицы

волшебного

леса.

1 .Учить наблюдать и замечать

красоту, передавая ее в своей

работе.

2.Про должать знакомить детей с

новым видом аппликации.

Картон , клей ,сухие листья клена, тополя, рябины.

Беседа о птицах.

Рассматривание иллюстраций с перелетными

птицами.

Трафареты по теме. Загадки.

Чтение Н. Сладков "Скворцы - знахари"

3.Развивать фантазию и воображение, закреплять умение работать с сушеными листьями.

Д/И:"Скажи правильно?"

"Отгадай какая птица"

Весна.

Тема занятия:

Посланник весны.

1 1 .Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 2.Использовать усвоенные приемы вырезания, красиво располагать изображение на листе.

Картон, цветная гофрированная бумага, клей, нитки мулине, ножницы.

Наблюдение за изменениями в природе

весной.

Чтение литературы, заучивание стихов.

Рассматривание иллюстраций с

изображением весенних пейзажей.

Д/И: "Живая - неживая природа"

Лепка;"Ветка яблони в цвету"

Мамин праздник.

Тема занятия:

Цветы для мамы.

1.Продолжать знакомить с разными материалами и техниками.

2.Развивать тактильное восприятие, глазомер, моторику рук.

Бросовый материал (перья), клей, картон, цветная бумага.

Беседа о празднике. Д/И: "Хорошо - плохо" "Мамины помойники." Лепка: "Тюльпан."

Насекомые.

Тема занятия: Стрекоза и муравей.

1.Уточнять их представление о

насекомых.

2.Упражнять в составлении

изображения из бросового

материала.

3.Развивать мелкую моторику рук.

Картон, клей, бросовый материал (листья, нитки).

Чтение Литературы по теме.

Рассматривание иллюстраций по теме

насекомые.

Обводки, трафареты- по теме.

Д/И:"Кто где живет? - насекомые.

"Чудо - соты"

"Летает - не летает"

"Чудесный мешочек" Лепка:"Божья коровка.

Цветы.

Тема занятия:

Цветы в корзинке.

1 .Развивать у детей наблюдательность, умение изображать разные цветы передавать строение и внешний вид.

2.Продолжать учить работать с тканью располагать изображение из небольших частей(кусочков цветной тесьмы) в пределах контура.

3.Совершенствовать работу с клеем.

Картон, клей, цветная тесьма, ткань, ножницы.

Рассматривание разнообразных цветов.

Чтение стихов.

Трафарет по теме цветы.

Д/И: Магазин "Цветы"

"Найди, что назову"

"Найди растение по описанию"

Лепка:"Цветы на лугу."

- пластилинография.

Космос.

Тема занятия:

Звездное небо.

1 .Закреплять умение составлять изображение в аппликации, используя знакомые приемы. 2.Продолжать учить задумывать содержание и доводить замысел до конца.

3.Развивать воображение и творчество.

Картон, клей, бросовый материал.

Беседа о космосе.

Рассматривание иллюстраций по теме

космос.

Чтение Носов "Незнайка на луне'.

Бороздин "Первые в космосе".

Булычев "Тайна третьей планеты".

Д/И: "на что похоже".

Обводки и штриховки по теме.

Лепка:" Космический транспорт"

Рыбы.

Тема занятия:

Подводный мир.

1 .Упражнять детей в аппликации с

листьями, ориентироваться на

плоскости.

2.Учить составлять изображение

рыбок из частей.

3.Развивать тактильное

восприятие, глазомер.

Картон, клей, сухие листья, (тополя,, березы, рябины и др.)

Наблюдение за рыбками ,плавающими в

аквариуме .

Рассматривание иллюстраций с

изображением рыбок.

Чтение сказки А.С. Пушкина "Сказка о

рыбаке и рыбке."

Лепка:"Золотая рыбка."

Игрушки.

Тема занятия: Матрешка.

1. Развивать интерес у детей к
аппликации.

2. Развивать конструктивные
умения, расширять представление об игрушках.

3. Продолжать детей упражнять в работе с клеем и тканью , составлять изображение на плоскости.

Картон, клей, ткань, ножницы, трафарет.

Рассматривание игрушек и иллюстраций по

теме.

Составление изображения из частей на

плоскости. Раскрашивание контурных изображений.

Чтение художественной литературы по теме.

Д/И:"Где спряталась матрешка?"

"Чего не стало ?"

"Подайте то, что назову"

Лепка: «Моя любимая игрушка».

Конспекти занять з аплікації

"Мій улюблений цирк"

/Files/images/цирк.JPG

"Курочка з курчам"

/Files/images/кура.JPG/Files/images/applikatsii_byichek/курочка.JPG

"Зимовий пейзаж"

/Files/images/Зп1.JPG

/Files/images/зп2.JPG/Files/images/зп3.JPG

/Files/images/кот.JPG/Files/images/кот2.JPG/Files/images/кот3.JPG/Files/images/овечка.JPG/Files/images/applikatsii_byichek/барашка.JPG

/Files/images/еж.JPG

/Files/images/подарок.JPG/Files/images/applikatsii_byichek/занятия фрагмент1.JPG/Files/images/applikatsii_byichek/занятие Бычек апл2.JPG/Files/images/applikatsii_byichek/зайка.JPG/Files/images/applikatsii_byichek/грибочки.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 7493

Коментарi